API Documentatie

V1 - juli 2017
Current version: V1
Met gebruik van de API gaat u akkoord met de gebruikersovereenkomst van de Fizazy API.

Gebruiksrechtovereenkomst Fizazy -API

Fizazy biedt een application programming interface (API) aan voor het gebruik van het Fizazy-platform langs geautomatiseerde weg. Hiermee kunt u functionaliteit van het Fizazy-platform toevoegen aan uw eigen services of platform. Aan dit gebruik zijn de voorwaarden uit dit document verbonden.
Artikel 1. Ingebruikname
1.1. De API is beschikbaar voor gebruik door geregistreerde gebruikers. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.2. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Fizazy mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Fizazy heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
Artikel 2. Toestemming
2.1. Voor zolang als u zich houdt aan alle vereisten en verplichtingen uit dit document, verleent Fizazy u toestemming om de API te gebruiken ten behoeve van uw websites, applicaties of andere diensten.
2.2. Het is verboden de API voor Fizazy-platform te gebruiken voor handelingen die een schending van de privacy en/of de Wet bescherming persoonsgegevens opleveren, gebruik in een context waarbij racistische of discriminerende inhoud aanwezig is, gebruik in een context waarbij erotische of pornografische inhoud aanwezig is (ook indien deze legaal is), gebruik in een context waarbij inhoud aanwezig is die hacken en dergelijke criminaliteit aanmoedigt, en verder elke andere wijze die in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.
2.3. Het aanroepen van de API dient binnen het redelijke te blijven (’fair use policy’). Met name mogen uw aanroepen niet extreem afwijken van het gemiddelde. Daarnaast kan Fizazy bij onderhoud, storingen of gevallen van misbruik het aanroepen tijdelijk beperken of staken.
2.4. U bent vrij om middels de API verkregen gegevens naar eigen inzicht en volgens zelfgekozen opmaak te presenteren op sites en diensten onder uw beheer. U dient vooraf de sites en diensten waarop u de uitvoer wilt presenteren, te melden aan Fizazy.
2.5. Indien gewenst mag u de naam en/of het logo van Fizazy vertonen bij de presentatie van de verkregen gegevens. Het is te allen tijde verboden om middels naam of logo van Fizazy valselijk de indruk te wekken dat u deel bent van Fizazy of een bijzondere status of relatie met Fizazy zou hebben.
2.6. Middels de API verkregen gegevens mogen tijdelijk worden bewaard (caching) mits dat noodzakelijk is om onnodige heropvragingen te voorkomen. Wel dient u de gebruikelijke maatregelen te treffen om na te gaan of deze gegevens niet zijn verouderd.
2.7. Indien Fizazy constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Fizazy uw toegang tot de API beperken of ontzeggen totdat de overtreding is opgeheven.
2.8. Fizazy kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Fizazy van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.
Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. Fizazy spant zich in om de API en Fizazy-platform beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. Fizazy onderhoudt de API en Fizazy-platform actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Fizazy dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3. Fizazy mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de API en Fizazy-platform aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Fizazy zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.
3.4. Afgezien van de documentatie die Fizazy beschikbaar stelt, levert Fizazy geen ondersteuning bij het gebruik van de API.
Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. Fizazy-platform, de bijbehorende software alsmede alle informatie die via de API wordt verstrekt is het intellectueel eigendom van Fizazy en haar toeleveranciers. Behoudens voor zover in overeenkomst bepaald, mogen deze op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Fizazy, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Door u toegevoegde functionaliteit aan de Fizazy-platform- webapplicatie is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Fizazy heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor Fizazy-platform, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3. Indien u informatie stuurt naar Fizazy, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4. Fizazy zal geen kennisnemen van gegevens die u opslaat en/of ontvangt via de API, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Fizazy daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Fizazy zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
Artikel 5. Vergoeding voor de API-toegang
5.1. Toegang tot de API wordt u geheel gratis aangeboden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Fizazy geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de API en/of Fizazy-platform of enige schade in verband daarmee.
6.2. Fizazy is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. U vrijwaart Fizazy van alle claims van derden in verband met door u toegevoegde functionaliteit aan Fizazy-platform.
6.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Fizazy meldt.
6.5. In geval van overmacht is Fizazy nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra uw registratie is afgerond en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2. U kunt steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3. Fizazy kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen aanroepen op de API hebt gedaan. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat van u bij Fizazy bekend is.
Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
8.1. Fizazy mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment op ieder moment aanpassen.
8.2. Fizazy zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Fizazy gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze overeenkomst eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Fizazy wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. Fizazy is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.